کمیته علمی

کرامت الله راسخ دکتری جامعه شناسی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم    
سید مسعود ماجدی دکتری جامعه شناسی  هیات علمی دانشگاه شیراز    
شهلا باقری دکتری جامعه شناسی هیات علمی دانشگاه خوارزمی    
راضیه اعتصامی پور دکتری روانشناسی هیات علمی دانشگاه پیام نور    
مجتبی حمایت خواه دکتری جامعه شناسی هیات علمی دانشگلاه پیام نور    
مرتضی رحمانیان دکتری حقوق هیات علمی دانشگاه پیام نور    
حامده خادم زاده جهرمی دکتری الهیات هیات علمی دانشگاه پیام نور    
عرفانه راسخ جهرمی دکتری اقتصاد هیات علمی دانشگاه پیام نور    
لادن معین دکتری علوم تربیتی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت    
ژاله رفاهی دکتری مشاوره هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت    
بهبود خادمی    دکتری جامعه شناسی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز     
مجید رضا کریمی  دکتری جامعه شناسی  هیات علمی داشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم     
علیرضا خدامی  دکتری جامعه شناسی  هیات علمی داشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم     
حیدر علی میمنه  دکتری الهیات و معارف ادیان  هیات علمی داشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم     
نصرالله میمنه دکتری الهیات و معارف اسلامی هیات علمی داشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم     
عبدالحمید عارفیان دکتری الهیات و معارف اسلامی هیات علمی داشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم     
ناصر کرمی دکتری جغرافیا هیات علمی داشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم     
طاهره دلپسند دکتری روانشناسی  هیات علمی داشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم     
فلور آزادگان دکتری جامعه شناسی هیات علمی داشگاه پیام نور جهرم