کمیته اجرایی

1- دکتر سید کورش سرورزاده                  ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم و رئیس همایش

2- دکتر مجیدرضا کریمی                            معاونت اداری و مالی واحد جهرم و دبیر کمیته اجرایی

3- دکتر عبدالحسین ابوطالبی                     معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

4- دکتر علیرضا خدامی                               عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

5- دکتر محسن معصومی                             عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

6- ابوالقاسم مصلی نژاد                             مدیریت حراست واحد جهرم

7- حسین صادق زاده                                  رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد جهرم

8- سید محمد رضا سبزپوش                      مسئول تدارکات واحد

9- وحید رفان                                             مدیر اداری واحد

10-روح الله رحمانیان                                مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد

11- محمد علی حقدل                                 مدیر روابط عمومی واحد

12- فلور آزادگان                                      عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

13- عبدالرضا ثابت عهد                             عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم