راهنمای تهیه پوستر
1398/07/01

راهنمای تهیه پوستر

در صورتیکه مقاله شما توسط کمیته داوران به صورت پوستر پذیرفته شده است باید مطابق با فرمت ذیل پوستر خود را تهیه و به هنگام حضوردر همایش به همراه داشته باشید:

ابعاد پوستر:پوستر باید در ابعاد100* 70سانتی متر و به صورت طولی (portrait)تهیه و چاپ شود.پوستر باید به صورت یکپارچه در یک صفحه تهیه شود، دبیرخانه کنگره از پذیرش پوسترهای تهیه شده بر روی کاغذ های  A4معذور است.

محتوای پوستر باید شامل موارد زیر باشد:

عنوان مقاله: عنوان مقاله بایددربالای پوسترنوشته شود و اندازه قلم آن به حدی باشد که خواننده بتواند از فاصله 2 متری آن را براحتی بخواند.  برای نمونه می توان از سایز فونت 39 تا 40و نوع فونت تیتر استفاده کرد.

 

نویسنده یا نویسندگان: نام نویسندگان مقاله در زیر عنوان با اندازه قلم یا سایز فونتی کوچکتر، نوشته شود. برای نمونه می توان از سایز فونت  22 تا 26 و نوع فونت تیتر استفاده کرد.

مشخصات نویسنده یا نویسندگان مرتبه علمی ودانشگاه یا موسسه در زیر نام نویسندگان نوشته شود.

 

چکیـده مقـاله و کلمات کلیدی: در ابتدای ستون اول چکیده با اندازه قلم 16تا 20و نوع فونت

B Nazaninنوشته شود. سرتیترهای چکیده و کلمات کلیدی بولد و بقیه متن آن فونت ساده باشد.

 

مقدمه: خواننده باید بتواند به راحتی از فاصله یک متری مطالب این بخش و ادامه آن را بخواند، لذا پیشنهاد می گرددسایزفونت بین14تا18ونوع فونتB Nazaninباشد.

 

روش کار: این بخش نیز باید ضمن حفظ اصل پیام تا حد ممکن کوتاه و رسا باشد و با همان فونت مقدمه ادامه یابد.

 

یافته هـا: به کارگیری ذوق و سلیقه در استفاده از جداول، نمودارها و شکل ها بسیار مهم است. این بخش باید به نحوی باشد که خواننده پوستر بتواند به راحتی با آن ارتباط برقرار کند.

 

بحث ونتیجه گیری: این بخش نیز مانند مطالب قبلی باید به خوبی و با فونت قبلی تنظیم گردد.

 

منابع: در نوشتن منابع نیز دقت شود که در صورتی که تعداد آن زیاد است به منتخب یا گزیده آن بسنده شود تا از فضای پوستر بتوان به نحو بهتری استفاده کرد. منابع با اندازه قلم یا سایز فونت کوچک تری بین 12تا 16نوشته می شوند.