تغییر مهلت ارسال مقالات
1398/01/28

با توجه به تغییر زمان برگزاری همایش، مهلت ارسال مقالات تا پایان شهریور ۱۳۹۸ تمدید شد