واریز تعرفه ثبت نام
1398/06/17

نویسندگان و پژوهشگران گرامی برای ثبت نام نهایی و واریز تعرفه ثبت نام می بایست وجه مشخص شده در سایت همایش را به شماره حساب 0207213667002 بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم با قید نام نویسنده یا مسئول مکاتبات واریز و تصویر فیش واریزی را به همراه  مشخصات واریز کننده و کد مقاله به ایمیلjahromiau@yahoo.com ارسال فرمایید.

لازم به ذکر است فیش های بدون نام ثبت نمی گردد .

به همراه داشتن اصل فیش واریزی جهت شرکت در همایش الزامی است.