جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
کمیته علمی

کرامت الله راسخ دکتری جامعه شناسی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم    
سید مسعود ماجدی دکتری جامعه شناسی  هیات علمی دانشگاه شیراز    
بهبود خادمی    دکتری جامعه شناسی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز     
مجید رضا کریمی  دکتری جامعه شناسی  هیات علمی داشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم     
علیرضا خدامی  دکتری جامعه شناسی  هیات علمی داشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم     
حیدر علی میمنه  دکتری الهیات و معارف ادیان  هیات علمی داشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم     
نصرالله میمنه دکتری الهیات و معارف اسلامی هیات علمی داشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم     
عبدالحمید عارفیان دکتری الهیات و معارف اسلامی هیات علمی داشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم     
ناصر کرمی دکتری جغرافیا هیات علمی داشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم     
طاهره دلپسند دکتری روانشناسی  هیات علمی داشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم     
فلور آزادگان دکتری جامعه شناسی هیات علمی داشگاه پیام نور جهرم